Социални ИТ предприемачи

„SITE” - Social IT Entrepreneurs е инициатива за обмяна на опит и добри практики с комплексен характер, която обединява широк спектър от теми с общоевропейска значимост. В рамките на обособените тематични направления изпъква значимостта на възможностите за развитие на дигиталните компетенции в съвременната епоха на високотехнологично развитие. Проявлението им се преплита с актуалните нужди на деца и подрастващи по отношение на високо ниво на компютърна грамотност. Обезпечаването на този дефицит се осъществява посредством развитие на социално предприемачество.В отражение на своята активна позиция и опит в работа с младежи при ИТ обучения Дигитална национална коалиция и Izmir Konak Belediyesi поставят следните цели при изпълнението на проекта: 1) Подобряване на дигиталните и езикови компетенции на участниците; 2) Обмяна на опит и добри практики в обучението по дигитални умения за деца; 3) Създаване на нагласи и мотивация за разширяване на обхвата на социалното предприемачество в ИТ сектора.


Косвено инициативата има за цел повишаване на достъпността и нивото на дигиталните компетенции на деца, в т.ч. деца със специални потребности (незрящи). Проектът се реализира под формата на двустранен младежки обмен с участие на организации от България и Турция. В рамките на 7 дневна активност на територия на гр. Банкя и околността общо 33 участника (30 младежи и 3 лидери) ще се включат в дейности за повишаване на адаптивността и уменията на младите хора и децата в съвременния свят. Младежите са на възраст 13-25 години и притежават познания и умения в областта на програмирането. В рамките на проекта те ще бъдат ангажирани с лекционни и презентационни занятия, симулационни игр, дискусии и опазвантелни посещения, свързвани с развитие на знания и умения, формиране на гражданска инициатива и мотивация, социално предприемачество. Чрез разнообразни методически похвати ще бъдат провокирани промени в нагласите на участниците и формиране на отговорно поведение. Ще се „промотира” идеята за менторството към деца в рамките на тяхното обучение по дигитални компетенции.

В дългосрочен аспект „SITE” е инициатива, която има своето продължение от гледна точка на значимост темата, асоциативност към актуалната социално-икономическа ситуация и приемственост в съзнанието на обществото.