Free WiFi

Шест години след прокарването на инициативата на Атлантическата дигитална мрежа за безплатен интернет достъп до обществените места в ЕС и изпращането на отворено писмо до институциите в ЕС с това предложение, нашата идея вече е реалност!


На 29 май 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение относно инициативата WiFi4EU и нейното финансиране, което подкрепя инсталирането на безплатни обществени Wi-Fi точки за достъп на обществените места в ЕС: площади, паркове, болници и други обществени пространства.


Както заяви председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер, инициативата WiFi4EU ще допринесе за прокарването във "всяко европейско селище и всеки град на безплатен безжичен достъп до интернет около основните центрове на обществения живот до 2020 г."


Политическото споразумение включва задължението от страна на трите институции да осигурят обща сума от 120 млн. евро за финансирането на техническото обезпечаване на публични безплатни Wi-Fi услуги в между 6 000 и 8 000 общини във всички държави-членки. Специфичните източници на финансиране ще бъдат финализирани в текущите законодателни разисквания относно преразглеждането на настоящата програма за многогодишната финансова рамка. Местните власти ще могат да кандидатстват за финансиране, след като системата бъде създадена.


Местните публични органи (общини или групи общини), които желаят да предлагат Wi-Fi в райони, където все още не съществува подобна публична или частна услуга, ще могат да кандидатстват за финансиране чрез прост и небюрократичен процес. Безвъзмездната помощ, отпусната под формата на ваучери, ще бъде използвана за закупуване и инсталиране на най-съвременно оборудване, т.е. местни безжични точки за достъп, а публичният орган ще покрие текущите разходи за самата връзка.


За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1470_en.htm