Списъкът със следващите масиви с данни от дръжавната администрация, които ще бъдат отворени


Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат

Предложеният проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат e изготвен във връзка с задължение за Министерския съвет, произтичащо от чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

Списъкът съдържа 313 набора от данни от обществено значение, които да бъдат публикувани в отворен формат в срок до края на 2016 г. на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg). Сроковете за публикуването им са определени съобразно със състоянието на данните (формат, честота на обновяване на информацията, метаданни и др.). Предложенията са направени от администрацията на Министерския съвет, от организациите от обществения сектор и от неправителствени организации.

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx/?lang=bg-BG&Id=1983