Digital Economy and Society Index (DESI) 2020

Bulgaria again ranks last in terms of digitalization among EU member states. This is shown by the Digital Economy and Society Entry Index (DESI) for 2020, which tracks overall digitalisation in Europe and the progress of EU countries in terms of their digital competitiveness. The index measures five indicators: connectivity (quality and distribution of the Internet connection), human capital (consumer skills), Internet use, the integration of digital technologies in business and digital public services. The index can be found in Bulgarian and English here.

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2020 г.

България отново се нарежда на последно място по дигитализация сред страните членки. Това показва индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2020 г. чрез който се следят цялостното цифровизиране в Европа и напредъкът на страните от ЕС по отношение на тяхната цифрова конкурентоспособност. Индексът измерва пет показателя: свързаност (качеството и разпространението на интернет връзката), човешки капитал (уменията на потребителите), употреба на интернет, интеграцията на цифровите технологии в бизнеса и цифровите обществени услуги. Индексът можете да откриете на български и английски език тук.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic