Digital National Alliance and Google.org launch together the project e-start@school

Today, April 18, 2018. Digital National Coalition (DNA) with the support of Google.org and the MES launched the e-start@school project. The project aims to reduce the risk of a late digital start for children coming from the lowest income region in the EU and to enable them to adapt more easily into the digital world. Most children in the region do not have access to the digital world - half of the people in the region have never used a computer; half of the households do not have access to the Internet; the overall technological readiness of the region is 0.00 (RCI scale 0-100). According to a study of the European Commission, the Northwest region is not only the lowest-earning region

Дигитална Национална Коалиция и Google.org стартират проект e-start@school

Днес, 18 април 2018г. Дигитална Национална Коалици(ДНК) с помощта на Google.org и подкрепата на МОН стартира проект е-start@school. Проектът има за цел да намали риска от късен дигитален старт за децата от региона с най-ниски доходи в ЕС и да им даде възможност за интегриране в дигиталния свят. Повечето деца от региона нямат достъп до цифровия свят- половината от хората от региона никога не са използвали компютър; половината от домакинствата нямат достъп до интернет; общата технологична готовност на региона е 0.00 (RCI мащаб 0-100). Според изследвания на Европейската комисия, Северозападният регион е не само регионът с най-ниски доходи, но и регионът с най-ниска технологична готовност в ЕС.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic