The Digital Opportunity traineeship

The Digital Opportunity Traineeships is a pilot project that will offer students of all disciplines on-the-job digital skills training in participating companies. The initiative, financed by Horizon 2020 and implemented through Erasmus+, will provide cross-border traineeships for up to 6,000 students and recent graduates over the period 2018 - 2020. The traineeships will focus on enhancing digital skills in fields such as, big data analytics, data privacy, cybersecurity, IT systems and networks, development of apps and software, as well as digital marketing. The first traineeships will start in June 2018 and trainees will receive a monthly allowance of around €500 for an average duration of

Стажове в рамките на проекта „Цифрова възможност“

Стажантската програма „Цифрова възможност“ е пилотен проект, който ще предложи на студенти от всички дисциплини да доразвият дигиталните си умения работейки за участващите компани. Инициативата, финансирана от "Хоризонт 2020" и изпълнявана чрез "Еразмус +", ще осигури трансгранични стажове за 6000 студенти или наскоро завършили, през периода 2018-2020 г Стажантите ще се съсредоточат върху подобряване на дигиталните сиумения в области като big data analysis, неприкосновеност на данните, киберсигурност, информационни системи и мрежи, разработване на приложения и софтуер, както и дигитален маркетинг. Първите стажове ще започнат през юни 2018 г., а стажантите ще получават месечно възнаграждение

IT HUB Connect

IT Hub Connect is two-day international forum organized by the Indian-Bulgarian Business Chamber (IBBC) and the American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham Bulgaria), under the auspices of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. IT Hub Connect, supported by the Bulgarian Government and the Embassy of India in Bulgaria, will take place on March 26-27, 2018, in Sofia Tech Park, and aims to strengthen the relationship between the IT industries in the Balkans, India and US, by creating а common ground for cooperation. The forum will gather government officials, C-level executives, business experts and startup companies from Southeast Europe, India and US to explore t

IT HUB Connect

IT Hub Connect е двудневен международен форум, организиран от Индийско-българската бизнес камара (IBBC) и Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) под егидата на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. IT Hub Connect, подкрепяно от българското правителство и посолството на Индия в България, ще се състои на 26-27 март 2018 г. в Sofia Tech Park и има за цел да укрепи връзките между процъфтяващите ИТ индустрии на Балканите, Индия и САЩ. Форумът ще събере на едно място представители на правителството, представители от бизнес средите, бизнес експерти и startup компании от Югоизточна Европа, Индия и САЩ, за да проучат предизвикателствата и възможностите пред б

GDPR - A Practical Seminar

On March 30 at 9:30 pm at the Cosmos coworking camp, Digital National Coalition and Coursedot organize a one-day practical seminar on the implementation of the GDPR On March 30 at 9:30 pm at the Cosmos coworking camp, Digital National Coalition and Coursedot organize a one-day practical seminar on the implementation of the GDPR. The introduction of the new EU data protection regulation imposes new rules and definitions regarding the processing of personal data and thus, will affect all companies that own business and work with European citizens. The most affected will be those who collect huge piles of consumer data such as technological and trading companies, healthcare companies, insurers

GDPR - практически семинар

На 30 март от 9:30 ч. в Cosmos coworking camp, Дигитална Национална Коалиция и Coursedot организират еднодневен практически семинар за имплементирането на регулацията GDPR Въвеждането на новата регулация на ЕС за защита на личните данни налага нови правила и дефиниции за работата с лични данни и засяга всички всички компании, които имат бизнес и работят с европейски граждани. Най-засегнати са тези, които събират огромни масиви от потребителски данни, каквито са технологичните и търговските компании, фирмите от здравния сектор, застрахователите и банките. В онлайн пространството има изчерпателна информация за регулацията(дефиниции, глоби и т.н), но е трудно да се намери практическа информация

Конкурсът Web report приема журналистически материали до 30-ти април

Истината като танц, за който са нужни двама. Един, който я изрича, и друг, който я разпознава и приема. Web report - конкурс за чиста журналистика - стъпка назад към истината, крачка напред към промяната. В конкурса Web report до момента има над 50 одобрени материала за участие в петте различни категории. На платформата на конкурса Web report ще откриете Истински истории от град Порто, интересен разказ с неочакван край с Григор Димитров и малко тъжната, но не по-малко истинска картина на живота на възрастните хора в България през погледа на Калин Иванов. В категориите Технологии и иновации и Култура и образование пък откриваме провокиращ размисъл анализ на биткойн като част от последните гло

ALL DIGITAL WEEK

The ALL DIGITAL Week campaign is a successor of the European Get Online Week and will be held on 19-25 March and is organized by various centers, libraries, schools, community centers and NGOs all over Europe. This year, the ALL DIGITAL Week focuses on two major themes: helping people build trust in technology by developing critical thinking and media literacy, including being aware of issues mentioned above; and develop a lifelong learning approach to enhancing digital skills in an ever-changing and increasingly digital-oriented economy. Although national partners are the main organizers at the local level, everyone is welcome to participate. More information available at http://alldigitalw

ALL DIGITAL Week

Кампанията ALL DIGITAL Wеек, наследник на European Get Online Week, ще се проведе на 19-25 Март и се организира от различни центрове, библиотеки, училища, читалища и НПОта из цяла Европа. Tазгодишното събитие се фокусира върху две главни теми: да засили доверието в технологиите чрез развиване на критичното мислене и медийната грамотност и подход към подобряването на цифровите умения на всички възрастови групи в непрекъснато променящата се и все по-дигитално ориентирана икономика. Въпреки че, националните партньори са главните организатори на местно ниво всеки е добре дошъл да участва. Повече информация може да намерите на http://alldigitalweek.eu/

DigiGirlz

Technology is no longer just for boys! The DigiGirlz Technology Workshop for Girls will take place at Telerik Academy on March 24 at 11 AM. DigiGirlz is for girls between the ages of 7 and 13, who within 90 minutes will get acquainted with electronics and programming and will turn their ideas into exciting new projects! We will make interactive toys from e-textiles, we will program and play with micro: bit and Scratch. We'll talk to real ladies programmers and we will make sure to have a lot of fun! The entrance to DigiGirlz is free after pre-registration at https://www.coderdojo.bg/schedule The workshop is organized by CoderDojo Bulgaria and DNA, hosted by Telerik Academ

DigiGirlz

Технологиите отдавна вече не са само за момчета! На 24 март от 11 ч. в Телерик Академия ще се случи технологичната работилница за момичета - DigiGirlz. DigiGirlz e за момичета на възраст между 7 и 13 години, които в рамките на 90 минути ще се запознаят с електрониката и програмирането и ще превърнат идеите и си във вълнуващи проекти! Ще правим интерактивни играчки от e-текстил, ще програмираме и ще играем с micro:bit и Scratch. Ще си говорим с истински дами програмистки и със сигурност ще се забавляваме много! Входът за DigiGirlz е свободен след предварителна регистрация на https://www.coderdojo.bg/schedule Работилницата се организира от CoderDojo България и ДНК, с докаминството на Телерик

QA: Challenge Accepted

QA: Challenge Accepted, една от най-големите конференции на Балканите за софтуерно тестване и осигуряване качеството на софтуера, ще се състои на 21 април 2018 г. в Inter Expo Center, София. Събитието е провокирано от QA общността и се подготвя от професионалисти за професионалисти. След три успешни издания, QA: Challenge Accepted 4.0 ще Ви донесе още приятни изживявания и възможност за нови знания, умения, контакти, идеи и подходи: ✓ Един-единствен лекционен поток; ✓ Подбрани лектори и теми, без явни реклами – насочили сме се към некомерсиално съдържание, представено от едни от най-добрите специалисти в бранша така, че да има реална практическа полза от лекциите; ✓ Работа и забавление в

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic