ДИГИТАЛНА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ

 

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

София, 10 юни 2014

 

 

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Като вземем под внимание факта, че значителният недостиг на професионалисти, заети в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в Европейския съюз (ЕС), ограничава възможностите за икономически растеж, а образователните институции не успяват да прозведат достатъчен брой професионалисти с нужните ИКТ знания и умения за пазара на труда, през декември месец 2012 г. Европейската комисия (ЕК) създава Широка коалиция за дигитални работни места (Grand Coalition for Digital Jobs).

Тя цели да допринесе към постигане на приоритетите, заложени в Цифровата програма на Европа, и да реши този проблем чрез конкретни и координирани действия от публичния и частния сектор, чрез увеличаване броя на ИКТ стажове, както и да установи по-директни връзки между образованието и бизнеса, да се стандартизират изискванията и да постигне други начертани цели.  За да бъдат постигнати значителни и позитивни промени на национално ниво възможно най-скоро, ЕК призовава национални правителства, образователни и обучителни центрове, ИКТ компании и неправителствени организации да се присъединят към коалицията.

Чрез този Меморандум, институции, компании и организации, координиращи развитието на общество, основано на знанието, в България, които насърчават и развиват дигиталните умения на младите и на общността като цяло, които обучават ИКТ специалисти, се съгласяват да образуват Дигитална национална коалиция за промотиране на дигитални умения за работни места (ДНК), с цел да увеличи заетостта и да постигне по-ефективно използване на дигиталния потенциал.

Партньорите на ДНК се съгласяват със следните цели и задачи:

1. Да подсилят развитието на капацитета на нови индустрии и професии, свързани с ИКТ, чрез осигуряване и подкрепяне на образователни и обучителни програми, развиващи умения и компетенции, нужни за бъдещето:

-      Постоянно да подобряват основното, висшето и професионалното образование според изискванията на пазара на труда: повече и по-добре подготвени студенти, обновяване на учебните програми, професионални обучения, интегрирани в академичните програми, програми за обучение на преподаватели/тренери.

-      Да поощряват сътрудничество между бизнеса, университети и други организации с цел адаптация и модернизация на съществуващите академични и професионални обучения към Европейската рамка за е-компетенции и новопоявяващите се стандарти за ИКТ работни профили.

-      Да насърчават развитието и употребата на отворени образователни ресурси, да насърчават институциите да осигурят позитивни предпоставки пред компании, които създават такова съдържание, и други организации, да осигурят интернет курсове.

 

2. Да обединят усилията за изграждане на умна дигитализирана българска икономика и да създадат предпоставки за конкурентноспособна икономика в дигиталната ера:

-      Да насърчат е-лидерство във всички сектори, ИКТ стартиращия бизнес и използването на нови дигитални възможности в разнообразни области на българската икономика.

-      Да (пре-)квалифицират ИКТ специалистите според изискванията на пазара и да се поощрят професионалисти от други сфери да специализират в ИКТ.

-      Да насърчат по-ефективно използване на наличната ИКТ инфраструктура и съществуващи услуги.

 

3. Да повишат обществената осведоменост относно значението на дигиталните умения и компетенции:

-      Да насочат повече млади хора към ИКТ и други точни науки, да гарантират придобиването на дигитални умения при изучаването на всички професии.

-      Постоянно да информират българското общество за значението на дигиталните умения и компетенции и да включат обществото в дейности по разпространяване на информация.

-      Да достигнат до всеки жител на България; съвместно да организират публични информационни кампании и регионални дейности.

 

Партньорите на ДНК се съгласяват, че:

1. Меморандумът се основава върху принципите на честност, доверие и равенство.

 

2. Всеки партньор на ДНК поема задължението да сътрудничи в създаването на документи за развитие на информационно общество, инициативи и проекти промотиращи ползите от ИКТ и насърчаващи хората да ги използват.

 

3. Коалицията призовава други компании, образователни и публични институции, неправителствени организации да се включат в ДНК, ако споделят същите принципи.

 

От името на партньорите на ДНК и в присъствието на Константин Орански, началник на кабинета на вицепрезидента на ЕК, Нели Круз, с подкрепата на Европейската комисия: