Съвместна декларация относно цели и приоритети на деятели в областта на цифровите технологии ще съдействат за това всеки европеец да използва цифровите технологии, за да се възползва от едно приобщаващо цифрово общество

 

 

В цяла Европа и политиците, и гражданите са изправени пред сходни промени: населението ни застарява, не можем повече автоматично да разчитаме на правителствата и предприятията за създаването на работни места и обществото ни преминава от ерата на информационните технологии в тази на мрежите. Тези промени са съпроводени от съществени предизвикателства — цифровизацията поражда опасения по отношение на заетостта и неприкосновеността на личния живот, както и на социалната изолация и отчужденост. Същевременно, предизвиканият от интернет икономически растеж играе все по-важна роля и крие също така изключително голям потенциал за нашата икономика и общество.

 

 

Това, разбира се, е валидно, ако действаме своевременно и целесъобразно.

 

 

Що се отнася до работните места, без общоевропейска координация съществува риск до 2020 г. да не бъдат заети до 900 000 работни места в областта на цифровите технологии, а чрез изграждането на инфраструктура за ИКТ е възможно да бъдат създадени 1,2 млн. работни места. Нужни са обаче действия не само по икономически причини. Цифровизацията може да подобри живота на европейските граждани в много отношения. Необходимо е да се мобилизират европейските граждани и предприятията, за да се използва оптимално потенциалът за растеж на цифровата икономика и обществото да се възползва максимално от цифровизацията.

 

 

Ето защо ние, долуподписаните деятели в областта на цифровите технологии, определени от всяка държава — членка на Европейския съюз, декларираме, че ще се стремим да съдействаме за това всеки европеец да използва цифровите технологии, за да се възползва от едно приобщаващо цифрово общество. Съобразно с това ние декларираме, че ще способстваме, според възможностите си, за постигането и поддържането на нужните условия и инфраструктура за осъществяването тази цел. Ние декларираме, че ще работим за отстраняването на пречките, които могат да възпрепятстват напредъка, който цифровизацията предлага.   

 

 

Прочее, ние декларираме, че ще работим съвместно, ще обменяме знания и ще черпим от опита на колегите си, за да оптимизираме усилията си в собствените ни държави.

 

 

В настоящата декларация ние очертаваме най-големите предизвикателства, които виждаме по пътя към постигането на едно приобщаващо цифрово общество за всички европейци. И което е още по-важно — тъй като тези предизвикателства в същото време представляват основните области, в които ние работим — в настоящия документ се посочва как ще се борим, за да посрещнем успешно тези предизвикателства. Настоящият документ има за цел да внесе яснота по въпроса какво ние, хората с влияние в областта, поддържаме, както и какви са опасенията и приоритетите ни понастоящем.

 

Подписали,

 

Ales Spetic (Словения), Antonio Murta (Португалия), Björn Ottersten (Люксембург), Gergana Passy (България), Gesche Joost (Германия), Gilles Babinet (Франция), Istvan Erenyi (Унгария), Jan Gulliksen (Швеция), Kestutis Juskevicius (Литва), Meral Akin-Hecke (Австрия), Ondrej Felix (Чешка Република), Paul Andre Baran (Румъния), Peter Pellegrini (Словакия), Reinis Zitmanis (Латвия), Saskia van Uffelen (Белгия), Stelios Himonas (Кипър), Tineke Netelenbos (Нидерландия), Wlodzimierz Marcinski (Полша), Godfrey Vella (Малта), Riccardo Luna (Италия)