УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДИГИТАЛНА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ”

 

Сдружение „ДИГИТАЛНА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ”  /ДНК/ е основано през юни 2014 г. от  юридически и  физически лица, подписали този Устав.

-          Основна цел на сдружението е търсене и постигане на съгласие в обществото за нуждата от целенасочени, последователни и дългосрочни усилия за адаптиране на образователната система към нуждите на дигиталното общество – в т.ч. средно и висше образование, редовна учебна програма и извънкласни дейности, решаване на проблема с липсата на квалифицирана работна ръка в информационния и комуникационен сектор, както и за осигуряване на взаимодействие между участниците в Сдружението – правителство, бизнес, образователни и академични институции и НПО за постигането на тези цели.

Сдружението ще работи за  постигане на консенсус сред основните политически сили за приоритизиране на тази сфера във всички хоризонтални и вертикални политики и работа на институциите. Сдружението цели да повиши обществената осведоменост относно проблема свързан с нуждата от ИКТ кадри и значението на дигиталните умения и компетенции.

Сдружението е национална и плуралистична организация, която има за цел да осигури взиамодействие,,,за постигнае а своята основна цел.

вдъхновявана от желанието на нейните учредители да улеснят внедряването, използването и развитието на ИКТ в обществено-икономическото развитие на страната.

Сдружението не се ограничава със срок.

За целите на настоящия Устав, сдружение „ДИГИТАЛНА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ“ ще бъде наричано накратко Сдружението.

ГЛАВА I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Сдружението е доброволна, неправителствена, национална, плуралистична организация, която има за цел да обедини всички заинтересовани страни  в подготовката им за дигиталната икономика на двадесет и първи век.

(2) Сдружението обединява хора с различна политическа и професионална      принадлежност, обединени от общата цел.

Чл. 2.  (1) Сдружението е юридическо лице с идеална цел със седалище в София и адрес Район Триадица, бул. „България” № 111, ет. 5, офис 14.

(2)   Сдружението  е   юридическо  лице,  извършващо дейност  в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, съгласно разпоредбите на закона.

Чл. 3.  Сдружението цели:

 1. Да разгласява значението на дигиталните умения и компетенции в 21ви век с крайна цел повече ученици (6-18г), които припознават тези умения като интересни и ключови за своето професионално и личностно развитие. 

 2. Да съдейства за  увеличаване и актуализиране на практическата насоченост на Университетските програми, свързани с дигиталните умения, вкл. чрез по-практично партньорство между университети и бизнес.

 3. Да насърчава държавни и корпоративни политики, насочени към осигуряване на интернет достъп за всички, е-политики и дигитално включване.

 4. Да лансира и подпомага проекти, свързани с придобиване на дигитални умения сред по-възрастните (50-55+).

 5. Да привлече всички необходими ресурси и участието на държавни институции,  бизнес, НПО и експерти, необходими за постигане на гореизброените цели

 6. Други цели в контекста на дигитализацията и дигиталните умения, които към момента на учредяване на Сдружението не биха могли да бъдат предвидени поради динамиката в ИКТ сектора

ГЛАВА II: ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 4.   Редовни членове могат да бъдат физически или юридически лица. Членство се придобива след подаване на молба до Председателя на УС, който съвет взима решение за приемане, съобразно правилата за своята работа, посочени в този Устав.

Чл. 5. Членовете на Сдружението внасят годишна членска вноска, чийто размер се определя от Общото събрание.

Чл. 6. Управителният съвет може да предостави на граждани и юридически лица статута на асоцииран член, когато последният осъществи принос, който допринася за общата цел на сдружението.

Асоциирани членове по право на сдружението са заместник-минъстара на образованието и заместник-министър на транспорта, отговарящи за информационните технологии.

Чл. 7.   Всеки редовен член на Сдружението има право:

(1)        Да участва в Общото събрание на Сдружението;

(2)        Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението;

(3)        Да получава информация за дейността на Сдружението, в съответствие с решенията на неговите органи.

(4)        Да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по ред и начин, определени от органите на Сдружението, в съотвествие с Устава и Закона.

(5)        Да прави принос към общата цел на сдружението под формата на техническо оборудване, финансова или логистична подкрепа, медийна подкрепа или друго по своя преценка и с оглед постигане целите на Сдружението.

Чл. 8. Всеки редовен член на Сдружението е длъжен:

(1)       Да спазва Устава на Сдружението.

(2)       Да укрепва авторитета на Сдружението и неговите органи.

(3)       Да плаща своевременно членския си внос, определен от Общото
Събрание.

(4)       Да спомага активно за изпълнението на решенията, приети от органите
на Сдружението и да им съдейства в тяхната работа.

Чл. 9.  Членството в Сдружението се прекратява:

(1)       С отправянето на едностранно волеизявление до Управителния Съвет;

(2)       С изключването (освобождаването)

(3)       Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член.

(4)       С прекратяване на юридическото лице

Чл. 10.  Член на Сдружението може да бъде изключен (освободен) когато:

(1)           Допусне грубо нарушение на задължения, произтичащи от Устава, констатирано от някой от органите на Сдружението;

(2)           Извърши закононарушение или неморално деяние, несъвместимо с целите на Сдружението констатирано от Управителния Съвет;

(3)           Не приема Устава или работи против целите на Сдружението или подронва неговия авторитет или авторитета на неговите органи, или препятства изпълнението на проектите на Сдружението.

(4)    В горните случаи решението се взима от Управителния Съвет.
Изключен от Сдружението член автоматически отпада от всички нейни органи, в които е
участвал.

ГЛАВА ІІІ: ОРГАНИ

Чл. 11. Органи на Сдружението са: Общото Събрание, Управителният Съвет, Председателят на УС.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 12.   Върховен орган на Сдружението е Общото Събрание.  В Общото Събрание участват:

(1)                                         Всички редовни членове на Сдружението;

(2)                                         Всички асоциирани членове и постоянните спонсори, по покана от Управителния Съвет или Председателя. Те имат съвещателен глас.

Чл. 13. Общото Събрание на Сдружението:

(1)   Приема, допълва или изменя Устава на Сдружението по предложение на Управителния Съвет или Председателя;

(2)   Избира и освобождава Председателя на УС на Сдружението;

(3)   По предложение на Председателя избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;

(4)   Определя размера на годишната членска вноска;

(5)   Приема отчетите за дейността на своите органи;

(6)   Приема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;

(7)   Приема бюджета на сдружението за изминалата година;

(8)   Приема отчета на Председателя за дейността на Управителния Съвет и на сдружението;

(9)   Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на Закона или на Устава

Чл. 14.(1)  Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство на гласовете на присъстващите, освен ако Уставът или Законът не предвижда друго.

(2)                       За утвърждаване на измененията на Устава, за преобразуване или
прекратяване саморазпускането на Сдружението или сливането му с друго сдружение, е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3)                      По отделни въпроси, по искане на Председателя, Общото Събрание също взима решенията си с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Общото Събрание.

Чл. 15. Общото Събрание се свиква от Управителния Съвет и се организира и председателства от Председателя. То се свиква:

(1)   По решение на Управителния Съвет;

(2)   По искане на Председателя на Сдружението;

(3)   По искане на 1/3 от редовните членове на Сдружението;

(4)   По искане на 1/3 от редовните членове в населеното място по
регистрация.

Чл. 16. Управителният съвет свиква ОС с писмена покана, която включва дневния ред, часа, мястото на провеждане, както и по чия инициатива се свиква то. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обявленияв сградата, където се намира адресът на управление на сдружението, най-малко 30 дни преди датата на провеждане.

Освен това, уведомяването за заседание на Общото Събрание става и чрез покана; разпратена по пощата, по факс, куриер, по електронна поща или по друг приемлив за получателя начин, най-малко30 /тридесет/дни преди датата на събранието или се  поставя в централния офис на Сдружението. В поканата се вписва дневният ред, датата, часа  и мястото на Общото Събрание, както и по чия  инициатива то се свиква. 

Чл. 17. Общото Събрание е законно, ако е свикано в съответствие с предходните два члена и присъстват повече от половината от всички редовни членове. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по–късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Чл. 18. Всеки редовен член на Общото Събрание има право на един глас.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 19. Управителният Съвет се състои най-малко от 3 и не повече от 12 души, включително и Председателя, който е член на Управителния Съвет по право. Управителният Съвет се избира за срок от три години, но промени в състава му могат да се правят на  всяко заседание на Общото Събрание.

Чл. 20. (1) Управителният Съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, освен по въпроси, за които Уставът предвижда друго;

(2) По искане на Председателя, по отделни въпроси, Управителният Съвет взима решенията си с консенсус.

(3) Управителният Съвет може да взима решение, без да се провежда
заседание; по ред и начин, предвидени в Устава и Закона и в съотвествие с правилата за работа на Управителния Съвет.          

Чл. 21. Управителният Съвет се свиква и председателства от Председателя.

Извънредни заседания се свикват от Председателя по искане на 1/3 от членовете му или по искане на Председателя.

При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от него член на Управителния Съвет.

Чл. 22. Управителния Съвет може да взима решения, ако на него присъстват половината от членовете му.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява от председателя на заседанието.

Чл. 23. Управителният Съвет:

(1)        Следи за изпълнението на решенията на Общото Събрание;

(2)        Грижи се за битовото състояние и материалното благополучие на
Сдружението и подпомага Председателя в неговата работа;

(3) Учредява свои органи и длъжности-местни филиали, секции и други и ръководи дейността им; местните филиали не са юридически лица.

(4) Приема нови членове и прекратява членство по предвидения в устава начин;

(5) Избира почетни членове на Сдружението;

(6) Приема решения за откриване и закриване на клонове;

(7) Взема решение за участие в други организации;

(8) Взима решение за създаване на, или участие в институти, информационни центрове, фондации, читалища и други поделения на Сдружението, необходими за осъществявяне на нейните цели, по реда, установен от закона;

(9) Приема отчети на Председателя и оформя трудовите отношения с него;

(10) Приема, по предложение на Председателя, основните насоки, програма за дейността и развитие на Сдружението;

(11) Внася в Общото Събрание предложение за промени в устава;

(12) Определя адрес на Сдружението;

(13) Приема други вътрешни актове;

(14) Осъществява други права и функции в съответствие с устава, необходими за дейност на Сдружението и нейните органи;

Чл. 24 (1) Управителният съвет има право да разширява и надлежно да регистрира приложения в т. 3 от Заключителните разпоредби към устава - Списък на други алтернативни наименованя на Сдружението, с цел защита на авторските права на Сдружението, името й и запазената марка.

(2) Управителният съвет има право, по споразумение, да отстъпва някои от запазените в приложението имена на трети лица.

(3) УС и другите органи на Сдружението имт право да създават свои органи и надлежно да преотстъпват част от своите прерогативи и да делегират свои правомощия на тези органи или на трети лица, докато това не противоречи на закона или този устав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 25. Общото Събрание на Сдружението избира Председател на Асоциацията за срок от пет години, който ръководи Управителния Съвет и е негов член по право.

При обективна невъзможност на Председателя на УС да изпълнява функциите си, УС може да избере Почетен председател и Председател на УС, до свикване на Общо събрание. Разпределението на функциите между двамата става с решение на УС.

Чл. 26. Председателят на Сдружението:

(1) Представлява Сдружението и нейните органи пред трети лица, включително и
пред международни организации;

(2)           Свиква и председателства Управителния Съвет;

(3)           Разпорежда се с имуществото и собствеността на Сдружението след съответно решение на ОС и управлява и изпълнява бюджета на Сдружението;

(4) Ръководи, назначава и освобождава администрация на Сдружението;

(5) Подготвя и внася в УС бюджет на Сдружението, който УС внася в Общото събрание;

(6) Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на УС и на Сдружението;

(7) Определя обема на представителност на отделни членове на Сдружението и на нейните органи;

(8) Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

(9) Взима оперативни решения по въпроси, които по закони или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

(10) Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;

(11) Изпълнява дръжността на председател и управител на Сдружението, по смисъла на закона и в съответствие с устава.

ГЛАВА IV: ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, БЮДЖЕТ

Чл. 27 Приходите на Сдружението се формират от :

(1) Членски внос;

(2) Приходи от издателска и пропагандна дейност;

(3) Дарения, спонсорства, субсидии и лихви по депозити.

(4) Постъпления по национални и международни програми за неправителствени, правителствени или междуправителствени организации, както и по договори с трети лица, сключени в обслужване на идеалните цели.

(5) Други допустими от закона доходоизточници.

Чл. 28 Бюджетът на Сдружението определя приходите и разходите по вид и пера:

(1) Бюджетът на Сдружението се управлява от Председателя, съгласно устава и решенията на органите на Сдружението и се отчита пред ОС.

ГЛАВА V:ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл. 29. Управителният съвет води книги за протоколите от заседанията си и от заседанията на Общото събрание. Ръководещият съответното заседание и лицето, изготвило протокола, удостоверяват верността на съдържанието му.

Чл.30. Управителният съвет изготвя ежегодно доклад за дейността на Сдружението, който включва данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

 2. размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите по другите дейности за набиране на средства.

ГЛАВА VI: ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

            Чл. 31. /1/ Сдружението не може да се преобразува в  юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

            Чл. 32. /1/ Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;

 2. с решение на Софийския градски съд, когато,

а/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред, или на добрите нрави;

б/ е обявено в несъстоятелност.

Чл. 33. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията на Сдружението се извършва по определен от  Управителния съвет ликвидатор. Ако ликвидаторът не бъде определен по този ред, то той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност за удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

/4/ Имущество не може да се прехвърля по какъвто и е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;

 2. лицата, участвали в състава на органите му и служителите му;

 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;

 4. съпрузите на лицата по т. 1-3;

 5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл. 34. /1/ Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя по изрично предвидения за това ред в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението.

Чл. 35. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, както и относно неплатежоспособността и несъстоятелността се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Този Устав e приет от Oбщото събрание на Сдружението, проведено на 03.07.2014 г.

2. Неуредените в този Устав въпроси се решават и тълкуват от Общото   събрание, а между неговите заседания - от Управителния съвет.